09185166862 آدرس: سنندج، روبروی فرودگاه، پشت پمپ بنزین ناصری

کندوهای با قاب های متحرک

کندوهای با قاب های متحرک در ایران آنها را کندو های جعبه ای یا کندوهای فرنگی می نامند. جنس آنها از تخته است. ولی به تازگی نوع پلاستیکی آن نیز به بازارهای جهانی از جمله به ایران وارد شده است. کندوی جعبه ای قابل باز کردن بوده و به هنگام لزوم مس توان قاب هایش را بیرون آورده کنترل و در صورت نیاز به جمعیت کمک کرد. این نوع از کندوها تشکیل می شوند. از یک جدار که مثل جعبه از چهار تخته یا دیواره درست شده، یک کف و یک سقف در جلو آن سوراخی به ارتفاع ۷ میلی متر و طول ۱۰ سانتی متر به نام سوراخ پرواز وجود دارد. که زنبورها از آنجا به خارج رفت و آمد می کنند.که زنبور ها هنگام بازگشت رویش فرود آمده و از آنجا از راه سوراخ پرواز به داخل کندو می روند. این فرودگاه زنبورها تخته پرواز نامیده می شود. روی هر طبقه یک طبقه ی دیگر با همان اندازه به نام اطاق عسل برابر نصف طبقه پایین (اطاق ملکه) است به همین دلیل آن را نیم طبقه می نامند. در داخل هر طبقه از کندو ۱۰ عدد قاب چوبی با شان بافته شده از موم آویزان است که ته آن ها از کف کندو فقط ۲ سانتی متر فاصله دارد خوبی بزرگی کندوهای پلاستیکی در کمی وزن آن هاست وزن یک کندو سه طبقه چوبی خالی ۱۸کیلوگرم و کندو پلاستیکی ۲٫۵کیلوگرم است.

قاب دیواره شان

برای به دست آوردن شان ها باید دیواره مومی را به قاب چسپانده داخل کندو آویزان نمود. زنبورها دیواره را یافته و تبدیل به شان یا قاب بافته شده می کنند. به منظور نشان دادن فرق بین قاب، دیواره و شان آنها را به طریق زیر تعریف می کنیم:

قاب عبارت است از چهار چوبی است مثل قاب عکس، که از چهار تخته باریک میخ شده به همدیگر، درست شده و بزرگی آنها در انواع مختلف کندوها با هم فرق دارند.دیواره از یک قاب درست شده است که داخلش سی دوزی گشته و یک صفحه مومی قالب زده به آن چسپانیده اند. برای درست کردن دیواره صفحه مومی روی تخته موم دوز گذاشته و قاب سیم دوزی شده را روی آن ها قرار می دهند. آنگاه سیم را به وسیله ی چرخی به نام چرخ موم دوز به داخل صفحه مومی فشار می دهند. تا سیم به داخل موم فرو رفته آنها را به یکدیگر خوب بدوزد.